Manier 3

kareldegrote.nl

De eerste generaties van Karel's nazaten

I. Karel de Grote, geb. bij Aix-la-Chapelle 2.4.748, gedoopt door Bonefacius aartsbisschop van  Mainz; Karel en zijn broer Carloman volgen hun vader Pippijn samen op, waarbij Karel in  hoofdzaak Neustrië, Bourgondië en de Provence, en Carloman in hoofdzaak Austrasië krijgen;  beiden worden gezalfd op 9.10.768, Karel te Noyon en Carloman te Soissons; na de dood van  Carloman in 771 en onder het passeren van diens minderjarige zonen, wordt Karel de enige  koning der Franken; hij wordt dan wederom gezalfd als zodanig te Corbeny; na een geslaagde  veldtocht tegen zijn ex-schoonvader de koning der Longobarden, volgt in 774 zijn proclamatie  tot koning der Longobarden; Karel was reeds met zijn vader Pippijn gezalfd tot koning,  Saint-Denis 28.7.754, en tevens door paus Stephanus II verheven tot ‘patricius Romanorum’,  maar deze titel voert hij pas na zijn overwinning op de Longobarden; door paus Leo III tot  keizer gekroond, Rome 25.12.800; laat dan zijn ‘patricius’-titel vallen; zijn uiteindelijke  titulatuur wordt: ‘Karolus serenissimus augustus a Deo coronatus magnus et pacificus imperator  Romanum gubernans imperium et per misericordiam Dei rex Francorum et Longobardorum’; zijn  (westers) keizerschap wordt in 812 door de Oostromeinse ‘basileus’ Michael I Rhangabe erkend;  overl. Aken 28.1.814, begr. ald. (Dom).
Hij had 4 echtgenotes en 6 concubines:
1. in ca. 768 een relatie met Himiltrudis (Chimiltrudis: Amautru), van Frankische origine,  maar van onbekende familie.
2. tr. in 769 met een dochter van Desiderius, koning der Lombarden, en van Ansa. Karel  verstootte haar echter in 770 of begin 771 en stuurde haar terug naar haar vader.
3. tr. voor 30.4.771 Hildegard (Houdiard), geb. in 758, overl. Thionville (Moselle) 30.4.783,  begr. in de kerk van de abdij Saint-Arnoul van Metz (Moselle), dochter van Gerold I, frankisch  graaf [in de Vinzgouw] en van Imma (Emma, Emme), dochter van de Alamannen-graaf Hnabi,  achterkleindochter van hertog Godfried. Zij vergezelde Karel naar Italië in 773 en 781.
4. een relatie met een onbekende vrouw
5. tr. te Worm in oktober 783 de oost-Frankische Fastrada (Fastrée), overl.Frankfurt aan de  Rijn 10.8.794, begr. in de basiliek van St. Albanus te Mainz, dochter van Radolf, graaf van  Franconië.
6. tr. tussen de herfst van 794 en 796 Liutgardis (Liedgarde, Liégeard), een Alamannische,  overl. Tours (Indre-et-Loire) 4.6.800 op pelgrimstocht en begr. in de kerk van Saint-Martin te  Tours.
7. een relatie met Madelgardis (Mathalgarde), gezien de naam mogelijk familie van de edele  Vincent Madelgaire (overl. 677).
8. een relatie met de Saxische Gerswindis
9. een relatie met Regina (Régine, Reine) in 800
10. een relatie met Adelindis in 806.

Uit 1):
a. Alpais (?), geb. ca. 765/70, overl. 23 juli, uiterlijk in 852. Als weduwe werd zij abdis  van Saint-Pierre te Reims. Tr. Beggo, overl. 28.10.816, graaf van Parijs (ca. 815) en stichtte  de abdij van Saint-Maur-des-Fossés bij Parijs.
b. Pippijn, geb. ca. 770, overl. 811.

Uit 3):
c. Karel, de jonge, koning, geb. 772/73, overl. Beieren 4.12.811.
d. Adelais, geb. Italië tussen sept. 773 en juni 774, tijdens het beleg van Pavië, overl.  Italië aug. 774., begr. in de kerk van de abdij Saint-Arnoul te Metz.
e. Hrothrudis, geb. ca. 775, overl. 6.6.810; na aanvankelijk verloofd te zijn (in 781) met  Constantijn VI Porphyrogénete, waaruit echter geen huwelijk voortvoeide, had zij een relatie  met Rorico, graaf van Rennes, overl. 1.3.839, bij wie ze een zoon had.
f. Pippijn, volgt IIA
g. Lodewijk, volgt IIB
h. Lotharius, geb. bij Poitiers tussen 16 april en de herfst van 778, overl. 779/80.
i. Bertrade of Berta, geb. 779/80, overl. na 14.1.823; na aanvankelijk
verloofd te zijn (ca. 789) met Ecgfrith, zoon van koning Offa, had ze een relatie met  Angilbert, overl. 18.2.814, hoofd van de raad van de jonge Pippijn (781). (Zie reeks 33)
j. Gisela, geb. in 781, voor mei, overl. na 800, waarschijnlijk na 814.
k. Hildegardis, geb. Thionville in 782, na 8 juni, overl. tussen 1 en 8 juni 783, begr. in de  kerk van de abdij Saint-Arnoul te Metz.

Uit 4):
l. Chrothais, geb. ca. 784, overl. na 800, waarschijnlijk na 814.

Uit 5):
m. Theodrada, geb. ca. 785, overl. tussen 9.1.844 en 853.
n. Hiltrudis, geb. ca. 787, overl. na 800, waarschijnlijk na 814.

Uit 7):
o. Rothildis, abdis van Faremoutiers tot aan haar dood op 24.3.852.

Uit 8):
p. Adeltrudis

Uit 9):
q. Drogo, bisschop van Metz, geb. 17.6.801, overl. Bourgogne 8.12.855, begr. in de kerk van de  abdij Saint-Arnoul te Metz.
r. Hugo, bijgenaamd de abt, geb. tussen 802 en 806, werd gedood in een gevecht te Angoumois op  14.6.844.

Uit 10);
s. Theodoricus, geb. 807, overl. na 818.

IIA Pippijn, koning der Lombarden, geb. 777, overl. Milaan 8.7.810, begr. in de kerk San Zeno  Maggiore te Verona. Vergezelde zijn vader naar Italië, alwaar hij werd gedoopt door paus  Hadrianus, bij welke gelegenheid zijn naam Karel werd veranderd in Pippijn. Werd te Rome op  15.4.781 tot koning gekroond. Uit zijn verbintenis (voor 796) met Chrothais, zonder twijfel  nauw geparenteerd aan Adelhard van Corbië en diens halfbroer Wala, de toekomstige  beschermheren van Bernard van Italië, werden de volgende kinderen geboren:

a. Bernard, volgt IIIA
b. Adelais, geb. ca. 798, overl. na 810.
c. Adula, geb. ca. 800/10, overl. na 810.
d. Gundrada, geb. ca. 800/10, overl. na 810.
e. Berta, geb. ca. 800/10, overl. na 810.
f. Theodrada, geb. ca. 800/10, overl. na 810.

IIIA Bernard, koning der Lombarden, geb. ca. 797, overl. 17.4.818, 19 jaren oud zijnde, begr.  in de basiliek van Saint-Ambroise in Milaan; komt, opgevoed in een klooster te Fulda, 812 naar  Italië en wordt door zijn grootvader Karel de Grote in opvolging van zijn vader Pippijn in  september 813 tot (onder)koning van Italië aangesteld; huldigt Lodewijk de Vrome als keizer  814; wanneer deze hem echter bij de z.g. ‘Ordinatio imperii’ van 817 passeert, komt hij met de  groten van zijn rijk in opstand; verslagen geeft hij zich in december van dat jaar over te  Châlon-sur-Saône; de rijksvergadering veroordeelt hem te Aken tot de dood; wordt echter door  Lodewijk de Vrome ‘begenadigd’ tot het ‘uitsteken van zijn ogen’, welke ‘ingreep’ hij niet  overleeft, zodat hij (slechts twee of drie dagen na de ingreep) aan zijn wonden 17.4.8 18  overlijdt, tr. ca. 814 Kunigunde (van overigens onbekende herkomst); overl. na 15.6.835.
Hieruit:
a. Pippijn, volgt IVA

IVA Pippijn, graaf (ten noorde van de Seine) tussen 834 en 840, geb. ca. 815, overl. na 840.  Tr. een vrouw van onbekende herkomst.
Hieruit:
a. Bernard, graaf bij Laon 877-878(?), geb. ca. 845.
b. Pippijn, graaf (ten noorde van Parijs), geb. ca. 845, overl. na 28.1.893. Hij verbleef in  877 aan het hof van Karel II. Hij zou de vader kunnen zijn van:

ba. Bernard, graaf van Beauvais, geb.ca.885, overl. na 10.11.949.
bb. [Theoderic], vader van
bba. Theoderic, neef van Berbard de Beauvais, vermeld 945.
c. Heribert, volgt VA
d. Cunigundis(?),
e. dochter, mogelijk identiek met de echtgenote van Wido, graaf van Senlis, en moeder van  Bernard, graaf van Senlis, geb. ca. 875, overl. na 945.


VA Heribert I, graaf van Vermandois, geb. ca. 850, tussen 900 en 6.11.907 vermoord, in  opdracht van graaf Boudewijn II van Vlaanderen; wordt graaf van Soissons, leke-abt van St.  Crépin, dan ook graaf van Méaux en Madrie en tenslotte in 896 graaf van Vermandois; kiest  aanvankelijk de zijde van Karel de Eenvoudige in diens strijd tegen Odo/Eudes hertog van  Francië om de Franse troon, maar verlaat dan om onbekende redenen diens partij; verliest  zodoende St. Quentin en Péronne aan Rudolf graaf van Cambrai, broer van Boudewijn II van  Vlaanderen, die hij later laat doden; uit bloedwraak geeft Boudewijn opdracht Herbert te  vermoorden . Tr. NN (Liedgardis?), waaruit:

a. Heribert II, graaf van Vermandois, geb. ca. 880/890; tracht zijn machtsgebied uit te  breiden; leke-abt van Saint-Médard-de-Soissons en van Saint-Crépin-de-Soissons; graaf van  Vermandois, van Méaux, enz.; speelt een rol in de machtstrijd om de Franse koningskroon en in  de conflicten met Oost-Francië, Bourgondië, wegens het lot van Lotharingen; sluit met evenveel  gemak allianties, die hij dan zo nodig ook weer zonder meer verbreekt; kiest ondanks zijn  eigen Karolingische afstamming veelal de partij der Robertijnen; houdt de ongelukkige koning  Karel III de Eenvoudige, na diens afzetting, vele jaren gevangen; overl. 23-2-943, begr.  Saint-Quentin, tr. vóór 907 NN, geb. vóór 900, overl. na 931; dr. van Robert I graaf van  Parijs, markgraaf van Neustrië (en later tegenkoning der Franken), en diens eerste echtgenote  N. (event. Aélis?).
b. Beatrix, geb. ca. 880, overl. na maart 931, tr. 895 Rodbert, hertog van de Franken, daarna  gekozen koning der Franken, pion van de Robertingen.
c. Cunegundis, tr. ca. 915 Odo I, graaf in de Wetterau, overl. 12.12.949, broer van Herman,  hertog van Souabe, en zoon van Gebhard, graaf in de Wetterau en in in noordelijke Rijngouw,  hertog van Lotharingen in 904, familie van de Conradingen.

6.  Heribert II, geb. ca. 880/890; tracht zijn machtsgebied uit te breiden; leke-abt van  Saint-Médard-de-Soissons en van Saint-Crépin-de-Soissons; graaf van Vermandois, van Méaux,  enz.; speelt een rol in de machtstrijd om de Franse  koningskroon en in de conflicten met  Oost-Francië, Bourgondië, wegens het lot van Lotharingen; sluit met evenveel gemak allianties,  die hij dan zo nodig ook weer zonder meer verbreekt; kiest ondanks zijn eigen Karolingische  afstamming veelal de partij der Robertijnen; houdt de ongelukkige koning Karel III de  Eenvoudige, na diens afzetting, vele jaren gevangen; overl. 23-2-943, begr. Saint-Quentin, tr.  vóór 907 NN, geb. vóór 900, overl. na 931; dr. van Robert I graaf van Parijs, markgraaf van  Neustrië (en later tegenkoning der Franken), en diens eerste echtgenote N. (event. Aélis?).

7.  Adalbert I, graaf van Vermandois en leke-abt van St.-Quentin, geb. tussen 931 en 934,  overl. 8.9.987, tr. tussen 949 en 954 Gerberga, geb. ca. 935, overl. na 7.9.978, dr. van  Gijsbert, hertog van Lotharingen en graaf van Henegouwen, en van Gerberga, dochter van de  Duitse koning Hendrik I.  

8.  Otto, geb. ca. 950/55, overl. tussen 986 en 987, graaf van Warcq, noemde zich ook graaf  van Chiny, bouwde Warcq in 971.  

9.  Lodewijk I, graaf van Chiny.  Verkreeg na de moord van graaf Hermann van bisschop Raimbert  de Verdun het graafschap Verdun. Gozelo, broer van Hermann, drong daaropVerdun binnen,  verbrande het bisschoppelijk paleis en vermoorde op 18.9.1025 Lodewjk van Chiny. Tr. Adela.  

10.  Lodewijk II, graaf van Chiny.  

11.  Arnulf I, graaf van Chiny en van Waremme, heer van Gibet en van Warcq, voor 1066, overl.  16.4.1106.  Deed schenkingen aan de abdij van St.-Hubert in 1066 en deed ook vele schenkingen  aan de abdij van Orval. Tr. 1) Adela, dr. van Hilduin de Roucy, overl. na 1068 en begr. in de  abdij van St.-Hubert; tr. 2) NN.  
Uit het eerste huwelijk:  

12.  Otto II, graaf van Chiny in 1106, kocht de abdij van Orval, tr. Adela, dr. van Albert  III, graaf van Namen.  

13.  Albert, graaf van Chiny, voor 1131, overl. 29 september, uiterlijk in 1162, tr. Agnes,  dr. van Renaud I, graaf van Bar, en van Gisela de Vaudémont, overl. na 1182.  

14.  Lodewijk III, graaf van Chiny in 1162, overl. op kruistocht Belgrado 10.8.1189, tr. voor  1173 Sophia, die hertr. Voor 1197 Anselmus de Gerlande en voor 1201 met Gaucher d´Ivois.  

15.  Lodewijk IV van Chiny, geb. na maart 1173, graaf van Chiny 1189, tot 1200 onder voogdij,  overl. 1227, begr. Orval, tr. 1206 Mathilde van Avesnes, overl. 5 nov. Na 1236, weduwe van  Nicolaas IV de Rumigny.  

16.  Johanna van Chiny, erfdochter, in 1212 nog onmondig, overl. 1267/68, tr. vor 1226  Arnoud  V van Loon, graaf van Loon en Chiny 1226, verkreeg de Maaslanden 1230, overl. Neus 1256, begr.  Berkenrode.  

17.  Johanna (Aleidis) van Loon, tr. 1) Dirk II van Valkenburg die gedood werd bij de aanslag  op Keulen 14/15.10.1268. Ze hertr. Albert van Voorne, burggraaf van Zeeland beoorster Schelde  1261, overl. (30?) dec. 1287, begr. Loosduinen. Hij hertr. 1281 Catharina van Durbuy, overl.  26.9.1328.  
Uit het huwelijk Voorne x Loon:  

18.  Mabilia van Voorne, wordt op 5.12.1305 getocht aan tienden gelegen rond Leerdam, waarmee  haar echtgenote door de bisschop van Utrecht beleend wordt; overl. waaschijnlijk op 26.2.1313,  tr. waarschijnlijk in 1293 met Jan III van Arkel. Jan III van Arkel is in 1298 als knaap  getuige voor de graaf van Gelre, doch wordt reeds het volgende jaar als ridder vermeld. Zet de  politiek van zijn vader Jan II voort en steunt ook Jan van Avesnes, die in 1299 graaf van  Holland was geworden.  Door deze houding ontvangt hij in 1305 van de graaf de verbeurd  verklaarde goederen van de verdronken Jan II van der Leede., waarbij waarschijnlijk ook  Haastrecht dat hij in 1316 in leen krijgt van het kapittel van Oud-Munster. Levert diverse  diensten aan de graven van Holland en Gelre; zo dient hij met 1.300 man in het leger van graaf  Willem III dat  op 27.8.1315 optrekt tegen Vlaanderen. In 1319 staat hij met anderen borg voor  een mogelijk op te leggen boete voor graaf Willem III als deze zich niet zal houden aan een  uitspraak in een geschil met graaf Reinald van Gelre. Nadat hij in 1311/12 op verzoek van de  graaf van Holland reeds raad was geworden van bisschop Guy van Utrecht, leidt hij na de dood  van die bisschop in 1319 een Hollands leger dat de nieuwe bisschop Frederik van Zirk steunt  tegen het opstandige Sticht.  Jan III van Arkel overl. 1324/25.  
(M.J. Waale, ´Nogmaals een bijdrage tot de genealogie van het middeleeuwse adellijke geslacht  Van Arkel´, in De Nederlandsche Leeuw, 2000)  

19.  Jan IV van Arkel, volgde zijn vader begin 1325 op. In 1322 treedt hij als gemachtigde van  zijn ouders op bij de huwelijkse voorwaarden tussen Hendrik van Brederode en Isabelvan  Fonteynes. In 1327 vermeld als knaap, in 1328 reeds vermeld als ridder. Net als zijn vader  versterkt hij de positie van de Arkels door afwisselend steun te verlenen aan Holland, Brabant  en Gelre en het bisdom Utrecht. Neemt in 1335 met 55 andere ridders deel aan een kruistocht in  Pruisen met de graaf van Oostervant, de latere graaf Willem IV en is getuige en arbiter in  vele belangrijke geschillen. In 1335 en 1339 leent hij geld aan en staat borg voor de schulden  van hertog Reinald II van Gelre. Namens graaf Willem IV neemt hij in 1341 de voogdij over het  Sticht Utrecht op zich, maar nadat zijn halfbroer Jan in 1342 bisschop van Utrecht is geworden  trekt hij zich terug uit de Stichtse politiek. Steunt zijn halfbroer in 1349 nog wel in diens  strijd tegen de Bronkhorsten-partij in het Oversticht, waarschijnlijk uit eigenbelang, omdat  hij zijn boer voor die strijd veel geld had geleend. Het jaar daarna steunt hij hertog Reinald  III van Gelre in diens strijd tegen zijn broer Eduard bij het beleg van Tiel dat op 24.8.1350  door Reinald III werd veroverd. Is tevens betrokken bij de twisten over de opvolging van graaf  Willem IV van Holland en steunt daarbij de ´Verbeider´ Willem V tegens diens moeder Margaretha  van Beieren en treedt in 1350 toe tot het Kabeljauwse verbond. Als lid van de Raad van Willem  V wordt hij bij diens afwezigheid op 30.12.1351 ruwaard van Holland. In 1352 wordt hij als  baanderheer benoemd, een eretitel slechts verleend aan vier adellijke heren.  Als in 1351  graaf Willem V de goederen van zijn Hoekse tegenstanders verbeurd verklaart, wordt Jan IV van  Arkel op 21.4.1351 beleend met een deel van de heerlijkheid van der Lek, die toebehoord had  aan Jan II van Polanen. Toen echter in 1357 graaf Willem V krankzinnig verklaard werd en  opgesloten, werd zijn broer Albrecht, zijn plaatsvervanger, ´ruwaard´.  Deze laatste verzoent  zich met de verbannen Hoeken en Jan IV van Arkel wordt verzocht de Polanen-goederen te  retourneren, waarover Arkel in strijd raakt met Albrecht van Beieren en in 1358 de opstandige  stad Delft met troepen steunt in de strijd tegen de ruwaard. Op 29.5.1359 verzoent hij zich  met Albrecht en overlijdt waarschijnlijk begin mei 1360.  
(M.J. Waale, ´Nogmaals een bijdrage tot de genealogie van het middeleeuwse adellijke geslacht  Van Arkel´, in De Nederlandsche Leeuw, 2000)  
Jan IV van Arkel tr. 1329 met Irmengard van Kleef, geboren 1307, overleden 6 augustus 1362,  dochter van Otto van Kleef en Adelheid van de Mark. Waaruit o.m.:

Herbaren van Arkel, gezegd Slingeland,
Jan IV van Arkel had minstens één bastaard, die hierna volgt:  
20.  Goedeken bastert van Arkel, genoemd onder de edelen bij de landvrede tussen Jan van Blois  en zijn gemalin Machteld van Gelre, hertogin van Gelre (6.1.1377).  
(M.J.Waale schrijft: ´Het is mogelijk dat , zoals Groesbeek stelt, Goedekende stamvader was  van het het geslacht De Hoog, omdat in 1413 een Frederik de Hoge Godensz. Vermeld wordt als  hooghemraad van de Alblasserwaard en zegelt met een van Arkel afgeleid wapen, namelijk met  twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken met een bastaard schuinstreep.´)  

21.  Gerrit de Hoghe, hoogdijkheemraad van de Alblasserwaard (1422), schepen  
(1433, 1435), wonend te Gorinchem, behoort tot de "vrienden" van Jan van Arkel in diens strijd  tegen de graaf van Holland (1406).  
(Zie M.J.Waale, ´De Arkelse oorlog 1401-1412´, Hilversum 1990,  p. 249, mogelijk broer van de  eveneens in 1406 onder de vrienden van Jan van Arkel vermelde Frederik die Hoge, die dezelfde  zal zijn als Frederik Godensz., die vermeld wordt onder de ´aanzienlijken´ e het stadsbestuur  van Gorinchem, Willem van Arkel´s ´goede vrienden´[p. 247])  

22.  Gerrit Gerritsz. de Hoghe, leenman van Arkel (1441, 1458), schepen (1441, 1443,  
1446), wonend te Gorinchem.  

23.  Gouwe Gerritsdr. de Hoghe, tr. Floris Holl, schepen van Gorinchem, overl. voor 1495.


De lezer wordt met nadruk erop gewezen dat de onderstaande reeks een paar "zwakke schakels"  kent. Dit betreft namelijk de afstamming van  Lijsken Florisdr. Holl, generatie 24, overl.  voor 1530, echtgenote van Jan Petersz. van Muijlwijck.  Zij zou een dochter zijn van Gouwe  Gerritsdr. de Hoghe (en haar echtgenote Floris Holl, schepen van Gorinchem, overl. voor 1495)  afstammende van het Gorinchemse geslacht De Hoog.  Hoewel deze Gorinchemse filiaties de Hoghe  in strikte zin niet bewezen zijn lijkt een afstamming uit Van Arkel via bastaardij, hoewel  niet bewezen, wel aannemelijk.  
In plaats van deze reeks niet de vermelden op de Karel de Grote Site is er, bij uitzondering,  voor gekozen om dit wel te doen, doch vergezeld gaande met een kritische noot.  Uit reacties  zou nl. kunnen blijken dat deze "zwakke schakels" in werkelijkheid veel sterker blijken te  zijn of juist het tegenover gestelde. Reacties die meer duidelijkheid geven op bovenstaande  filiaties zullen, voor zover relevant voor deze specifieke filiaties, opgenomen worden bij  deze reeks.


24.Lijsken Florisdr Holl was born about 1468. She died before 1530.
Lijsken married Jan Petersz van Muijlwijck son of Peter Mattijsz. van Muijlwijck and Adriana  Hermansdr. Jan was born in 1465.schepen van Gorinchem (1528, 1532), deed de poorterseed ald.  (4.10.1505 en 17.12.1512) He died 26 oktober 1534/13 maart 1536..

25. Matthijs Jansz van Muijlwijck was born about 1508 in Hoog Blokland. He died 9 augustus  1545.
Matthijs married Aeff Adriaen Jansdr daughter of Adraen Jansz and Aecht Nn about 1534. Aeff  was born about 1510. She died on 7 Apr 1543.

26. Jan Matthijsz van Muijlwijck was born about 1537. He died in 1612.
Jan married Digna Dionijs Jansdr daughter of Dionijs Jan Jacobsz and Adriana Jansdr. Digna was  born about 1537 in Hoornaar.

27.Dionijs Jansz van Muijlwijck was born about 1567 in Blokland. He died bef 18 okt 1645 in  Hoornaar.
Dionijs married Geertruid Gerritsdr daughter of Gerrit Jansz and Marichje Jan Hugenszdr on 1  Jan 1600 in Gorinchem. Geertruid was born about 1569 in Overslingeland. She died on 4 Sep 1617  in Hoornaar.

28. Ariaentje Nijsse van Muijlwijck was born in Jan 1605 in Overslingeland. She died bef 21  Mrt 1679 in Goudriaan.
Ariaentje married Anthonis Woutersz Terlouw alias: ter Lau son of Wouter Terlouw 16 okt 1629  in Gorinchem. Anthonis was born in 1596 in Goudriaan. He died 1671/ 3.1679 in Goudriaan.

29. Lijsbeth Teunisdr Terlouw  was born about 1653 in Ammers Graveland.
Lijsbeth married Jan Gijsbertsz Speksnijder son of Gijsbert Adriaensz Speksnijder and Anneken  Aertsdr Corevaer on 11 Apr 1674 in Goudriaan. Jan was born in Ammers Graveland. He was  christened on 4 Jan 1650 in Groot Ammers.

30.Theunis Janz Speksnijderwas born in Ammers Graveland. He was christened on 14 Aug 1678 in  Ammers Graveland.
Theunis married (1) Aagje Claasdr Cleyn daughter of Claes Cleyn. Aagje was born about 1680 in  Ammers Graveland.

31.Gijsbert Speksnijderwas born in Nieuwpoort. He was christened on 23 Apr 1701 in Nieuwpoort.  He died in Ammers Graveland. He was buried 30 mei 1763 in Ammers Graveland.
Gijsbert married Lommigje Dirks van Baaren daughter of Dirk van Baaren about 1726 in Groot  Ammers, Zuid Holland, Netherlands. Lommigje was born in 1700 in Ammers Graveland. She died on  20 Nov 1787 in Bergambacht,South Holland,the Netherlands.

32.Dirk Gijsbertsz Speksnijder  was born on 26 Feb 1730 in Goudriaan,South Holland,the  Netherlands. He died on 24 Jan 1809 in Zuidbroek.
Dirk married (1) Bastiaantje Jacobze Mak daughter of Jacob Mak on 9 Feb 1755 in Groot Ammers,  Graveland. Bastiaantje was born about 1734 in Bergambacht,South Holland,the Netherlands. She  died on 3 Jan 1769 in Bergambacht,South Holland,the Netherlands.

33. Jacob Dirkse Speksnijder was born in 1755 in Groot Ammers,South Holland,the Netherlands.  He was christened on 21 Sep 1755 in Groot Ammers,South Holland,the Netherlands. He died on 4  Mar 1813 in Oudekerk a/d Ijssel,South Holland,the Netherlands.
Jacob married Neeltje de Wit daughter of Johannes (Hannes) de Wit and Neeltje Kortland on 23  Sep 1785 in Bergambacht,South Holland,the Netherlands. Neeltje was born on 21 Nov 1762 in  Bleskensgraaf,South Holland,the Netherlands. She was christened on 21 Nov 1762 in  Bleskensgraaf,South Holland,the Netherlands. She died on 29 Dec 1837 in Ouderkerk aan de  Ijssel.

34.Neeltje Speksnijder was born on 17 Nov 1789 in Streefkerk,,South Holland,the Netherlands.  She was christened on 22 Nov 1789 in Streefkerk,,South Holland,the Netherlands. She died on 23  Oct 1859 in Oudekerk a/d IjsselSouth Holland,the Netherlands.
Neeltje married Willem van Herk son of Goverd Aries van Herk and Willempje(Wilhelmijntje )  Lans on 3 Jul 1814 in Nieuwerkerk a/d IJssel,South Holland,the Netherlands. Willem was born on  4 Oct 1782 in Oudekerk a/d IjsselSouth Holland,the Netherlands. He was christened 20 oktober  1782 in Oudekerk a/d Ijssel,South Holland,the Netherlands. He died on 14 May 1832 in Oudekerk  a/d IjsselSouth Holland,the Netherlands.

35.Bastiaantje van Herk  was born on 6 Apr 1828 in Oudekerk a/d IjsselSouth Holland,the  Netherlands. She was christened on 10 Mar 1829. She died on 23 Dec 1904.
Bastiaantje married Hendrik Dirksz Rehorst son of Dirk Rehorst and Marrigje Dekker on 19 May  1848 in Oudekerk a/d Ijssel or Berkenwoude. Hendrik was born on 16 Apr 1829 in  Berkewoude,South Holland,the Netherlands. He died on 14 Mar 1861 in Stolwijk.

36. Neeltje Rehorst was born on 31 Oct 1850 in Berkewoude,South Holland,the Netherlands. She  was christened on 1 Nov 1850. She died on 26 Apr 1938 in Nieuwerkerk a/d IJssel,South  Holland,the Netherlands.
Neeltje married Jan Kreuk son of Cornelis Kreuk and Lena van der Grijp on 27 Sep 1873 in  Oudekerk a/d IjsselSouth Holland,the Netherlands. Jan was born on 9 Dec 1848 in Krimpen a/d  IJssel,,South Holland,the Netherlands. He was christened on 14 Jul 1849 in Krimpen a/d  IJssel,South Holland,the Netherlands. He died on 21 Jan 1933 in Nieuwerkerk a/d IJssel,South  Holland,the Netherlands.

37. Hendrik Kreuk was born on 8 May 1891 in Nieuwerkerk aan den Ijssel. He died on 8 Apr 1970  in Hendrik Ido Ambacht the Netherlands. He was buried in Hendrik Ido Ambacht the Netherlands.
Hendrik married (1) Anna Vermeulen daughter of Christiaan Vermeulen and Johanna Lingen about  1924. Anna was born on 30 Jun 1896 in Ouderkerk aan den Ijssel. She died on 27 Feb 1927 in  Ouderkerk aan den Ijssel.

38.Christiaan Kreuk was born on 29 Nov 1924 in Ouderkerk aan den Ijssel. He died on 8 Jul 1990  in Zwijndrecht the Netherlands. He was buried in Hendrik Ido Ambacht the Netherlands.
Christiaan married Dirkje van Turenhout daughter of Arie Teunis van Turenhout and Aaltje Stolk  on 19 May 1949 in Hendrik Ido Ambacht the Netherlands. Dirkje was born on 12 Oct 1927 in  Zwijndrecht the Netherlands. She died on 9 Dec 2001 in Ridderkerk ,South Holland,the  Netherlands. She was buried in Hendrik Ido Ambacht the Netherlands.

39.Aaltje (Alison) Kreuk  
Aaltje married Brian Douglas Heathorn son of Lauriston Brownell Heathorn and Elsie Emma Agnes  Dean


40 a. Emma Joan Heathorn
 
40 b.Derrick Douglas Heathorn